Metodika pro podávání a vyřizování stížností na kvalitu a způsob poskytování sociální služby

Podávání připomínek a stížností patří mezi velice důležité informace, které slouží ke kvalitnějšímu poskytování sociálních služeb a zároveň vedou klienty či další oprávněné osoby k větší informovanosti o systému poskytované péče a o úkolech, práci i dalších činností, které Domov při své práci realizuje.

Nová budova

I. Připomínka

 • podávají se ústně, písemně či elektronicky
 • obsahují zpravidla dotazy či připomínky s jednodušším obsahem – organizační dotazy, doporučení, přání klientů a jejich opatrovníků (zejména slouží k přenosu informací mezi konkrétním rodičem klienta a příslušným pracovníkem v přímé péči či dalším odborným zaměstnancem)
 • podávají se k jakémukoliv zaměstnanci Domova
 • doba k vyřízení
  • okamžitě, či podle složitosti max. do týdne
 • odpověď
  • osobní odpovědění klientovi či opatrovníkovi
  • písemná odpověď na písemný podnět v osobním sešitě klienta
  • písemná odpověď či vyjádření ředitele Domova
 • evidence
  • u ústních podnětů se podle vážnosti posuzované skutečnosti provede zápis do dokumentace připomínek (dle vzoru uvedeného v dokumentaci)
  • u písemných podnětů v osobním sešitě klienta posoudí vedoucí sociálního úseku vážnost či důležitost posuzované skutečnosti a buď se odpoví pisateli přímo v osobním sešitě klienta či samostatně v rámci obyčejné listovní zásilky a fotokopie se založí do dokumentace připomínek
  • u ostatních písemných podnětů se vypracovaná odpověď založí do dokumentace připomínek
 • nesouhlas s vyjádřením organizace či řešením
  • v případě, že klient či opatrovník nesouhlasí s odpovědí či nápravným řešením má právo se opětovně obrátit se svým požadavkem a směřovat ho jako stížnost na kvalitu a způsob poskytování sociální služby
 • zastupitelnost předkladatele připomínky
  • zejména se jedná o možnost předkládání připomínek ze strany klientů, kde k jejich stupni a druhu zdravotního postižení je složitější hodnota komunikace, je právo předkladatele připomínky nechat se zastoupit jinou osobou či klientem
 • nezávislá komise pro připomínky obyvatel Domova
  • klient má právo předložit svoji připomínku nezávislé komisi obyvatel pro pomoc při předložení a vyřízení svého podnětu
  • složení komise
   • Jiří Kubálek
   • členové – Zdeněk Štromajer, Luboš Medový
 • anonymní písemné připomínky
  • neřeší se, nezávislá komise pouze posoudí obsah sdělení
Interiér

II. Stížnosti

 • co to je stížnost
  • Stížnost je předem daným způsobem vyjádřená nespokojenost s kvalitou a způsobem poskytování služeb Domova Lochovice, s organizací a řízením práce v Domově.
 • okruh osob, které mohou podat stížnost
  • klient, jeho opatrovník či jiná – jím pověřená osoba
  • zaměstnanec Domova Lochovice
 • okruh osob, kterým lze podat stížnost
  • Mgr. Křivánek – ředitel Domova Lochovice
  • paní Jiřina Podskalská – vedoucí sociálního úseku
  • pan Svatopluk Lád – vedoucí provozně ekonomického úseku
  • pan Zdeněk Štromajer – předseda odborové organizace a člen nezávislé komise obyvatel
  • Každý předkladatel – klient má právo na předložení své stížnosti k projednání nezávislou
  • Komisí obyvatel Domova pro podávání připomínek a stížností, která připraví další jednání pro řešení stížnosti či zajistí další pomoc při projednávání stížností u dalších osob.
 • způsob podávání stížností
  • písemně
   • na adresu Domova
   • do schránky na budově E – zádveří hlavního vchodu
   • do schránky na budově C – chodba v přízemí
  • ústně – výše uvedeným zaměstnancům
  • telefonicky – 311 516 194
  • prostřednictvím elektronické adresy – domov@dzp-lochovice.cz
 • evidence stížností
  • přijmutí podaných stížností se zajišťuje písemně
  • písemná evidence stížností je vedena u ředitele organizace
  • zápis se skládá z
   • datum přijetí stížnosti
   • jméno osoby, která stížnost přijala a zapsala
   • jméno předkladatele stížnosti
   • rámcový obsah stížnosti – důvod
   • komu předána k vyřízení
  • anonymní stížnosti (bez označení jména stěžujícího) se nezaznamenávají
 • vyřizování stížností
  • hůta k vyřízení a odpovědění
   • bezodkladně – obsahově jednoduché stížnosti
   • do 30ti dnů – obsahově složitější stížnosti
  • odpověď
   • písemná forma
   • rozhovor s předkladatelem stížnosti (klient, opatrovník) s písemným zápisem
  • dokumentace – do dokumentace se uvede
   • datum
   • kdo stížnost řešil
   • jaký byl závěr vyřešení stížnosti
   • jaká byla opatření přijata
   • popř. proč byla stížnost neřešena
   • podpis oprávněné osoby
 • možnost zvolit si zástupce pro podávání stížnosti či pro průběh vyřizování stížnosti
  • každý předkladatel stížnosti si může zvolit osobu, která ho bude pro tento úkon zastupovat
  • tato osoba se prokáže
   • písemným zmocněním
   • u klientů – ústním zmocněním za přítomnosti klienta, jeho pověřenou osobou a osoby pro přijmutí či vyřizování stížností
 • možnost odvolání se stěžovatele
  • každý předkladatel stížností, který je nespokojen s vyřízením stížnosti v jednokolovém řízení v rámci Domova Lochovice má právo podat odvolání a to:
   Hlavní město Praha, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence, Charvátova 9/145, Praha 1
   telefon – 236 001111 – ředitel odboru ZSP
 • informování klientů o možnosti podávání stížností
  • jedná se o opakující přenos informací s četností 1x ročně, se stálou informací vyvěšenou na informačních vývěskách v areálu Domova, uvedení piktogramu s vysvětlením postupu předkládání stížností pro klienty s obtíží při komunikaci (NVK –AAK)
Interiér

Aktuality

Prosinec 2018

 • 5.12. plavecké závody – Strakonice
 • 5.12. vánoční trhy – Beroun
 • 13.12. naše vánoční posezení s programem
 • 19.12. výlet vlakem za vánoční Prahou
 • 24.12. Štědrý den u nás
 • 31.12. Silvestr a konec roku u nás
všechny novinky »