O nás

Domov pro osoby se zdravotním postižením a týdenní stacionář Lochovice.

Klienti venku před domovem

Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice

dále Domov Lochovice
Lochovice 222
267 51 pošta Zdice

Registrované sociální služby

9398029 – Domov pro osoby se zdravotním postižením - §48 zákona č.108/2006 Sb.
6111111 – Týdenní stacionář - §47 zákona č.108/2008 Sb.

Poslání organizace

 • jaký je smysl organizace
 • jaké služby poskytuje

Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice je příspěvkovou organizací poskytující sociální služby, zřízenou na základě usnesení Zastupitelstva Hlavního města Prahy. Ve své činnosti navazuje na předcházející poskytování pobytových sociálních služeb, které od roku 1965 zajišťoval Ústav sociální péče Lochovice a to pro osoby se zdravotním postižením v rozsahu mentální retardace.

Posláním organizace je:

 • poskytování takového rozsahu sociálních služeb, které podporují běžný způsob života u osob smentálním postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem a u kterých jejich situace vyžaduje stálou a pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při zajišťování jejich životních a osobních potřeb
 • poskytovat těmto lidem pomoc a podporu při zvládání každodenních činností, nahradit jim domov, umožnit těm, kteří mají předpoklady k samostatnému životu, žít v přirozeném domácím životu a pomáhat jim při začleňování do společnosti
 • upevňovat a rozvíjet sebeobsluhu a pracovní dovednosti
 • pomoc stávajícím zákon. zástupcům či opatrovníků vést svůj vlastní odpovídající rodinný život a zajišťovat i potřebnou péči o jejich nezletilého či zletilého potomka s výše uvedeným zdravotním postižením prostřednictvím Domova Lochovice

Jedná se o poskytování pobytových služeb sociální péče dle zákona č.108/2006 Sb., ve dvou formách a to:

 • domov pro osoby se zdravotním postižením – pobytová služba se stálým celoročním provozem nepřetržitě – kapacita 48 osob
 • týdenní stacionář – pobytová služba se stálým celoročním provozem a to v rozpětí od pondělí 7.00 hodin do pátku 19.00 hodin – kapacita 8 osob

Na tyto uvedené formy služby navazují případné další služby sociální péče, v rámci poskytovaných fakultativních služeb, které lze individuálně sjednat v rozsahu např. víkendové péče, denní péče, krátkodobé pobyty při např. nepřítomnosti obvyklé pečující jiné osoby. Pro větší uspokojení individuálních potřeb osob s uvedeným a vhodným zdravotním stavem nabízí organizace podle kapacitních možností i možnost samostatného chráněného bydlení a pracovních dílen v areálu poskytovatele. Organizace tak svými službami vytváří systém sociální péče při začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti i regionu.

Vzhledem k situaci, kdy postupně plynule, podle svých možností klientů a hlavně podle možností jejich rodičů či zákon.zástupců se o ně dostatečně i kvalitně postarat, docházelo a dochází ke změně původní péče v rozsahu týdenního stacionáře na aktuální novou stálou péči v rozsahu domova pro osoby se zdravotním postižením jsou následující části veřejného závazku poskytovatele totožné pro obě poskytované sociální služby:

Cíl

 • podpora samostatnosti v rozhodování o způsobu a stylu vlastního života klientů (dosáhnout situace, kdy každý klient si převážně sám rozhoduje, zda zůstane v původní rodině či uzavře smlouvu na poskytování nezbytného rozsahu sociálních služeb poskytovatelem )
 • vytvořit a zajistit prostředí, co nejvíce podobné běžnému životu – ubytování, stravování, zajištění hygieny, trávení volného času, pracovní možnosti, partnerské vztahy… (dosáhnout stavu, kdy poskytované služby jako ubytování, stravování, možnost hygieny, zájmové či pracovní činnosti jsou co do kvality, množství nebo četnosti podobné či totožné jako u osob žijících mimo poskytovatele)
 • podpora klientů při vytváření a plnění jejich osobních cílů (zavést situaci a nadále ji udržovat, kdy si každoročně klient stanoví své osobní cíle a ty mu umožňovat realizovat)
 • vést klienty ve snaze vážit si sám sebe a vést ho k obvyklým společenským a etickým zásadám (dosáhnout situace, kdy prostřednictvím podpory klienta se vytvořeny obvyklé, společností očekávané, vzorce jeho chování a to od jeho přirozené seberegulace po jeho obvyklé začlenění do společnosti jako u ostatních osob)
 • poskytování klientům kvalitní, odborné a bezpečné služby prostřednictvím zaměstnanců s odpovídajícím vzděláním (dosáhnout situaci, kdy každý z odborných zaměstnanců poskytovatele bude splňovat předepsaný stupeň odborného vzdělání a pravidelně si zvyšuje svoji odbornou úroveň v rámci dalšího sebevzdělávání a účasti v odborných kurzech)
 • prohlubování a zdokonalování odborné péče na základě uplatňování „Standardů kvality sociálních služeb“ v praxi
 • snaha o maximální spolupráci a vzájemné respektování se zákon. zástupci či opatrovníky klientů (dosáhnout situace, kdy rodiče a opatrovníci klientů budou zaměstnance poskytovatele i celé zařízení přijímat jako partnera v potřebné podpoře i péči o jejich nezletilé či zletilé dítě či člena rodiny a změní vztah „podřízený sluha“ na rovnocenný partner)
 • pomáhat klientům prosazovat svá práva a potřeby a zároveň je vést k odpovědnosti za plnění svých povinností (dosáhnout situace, že klienti ví „co mohou kde říci, co mohou kde chtíti a co mohou či musí pro to udělat“)

Principy poskytování sociálních služeb

 • individuální přístup (služby jsou poskytovány podle individuálních plánů)
 • rovnost přístupu (respektujeme klienty bez ohledu na míru jejich postižení)
 • empatie (deklarovaná snaha o vcítění se do pocitů a situace klienta )
 • zachovávat lidskou důstojnost uživatelům sociálních služeb
 • motivace uživatelů k vlastní zodpovědnosti za sebe i za svoji perspektivu

Jaký je smysl služby či užitek pro uživatele

Veškeré poskytované služby sociální péče mají základní poslání a to je nabízení pomoci či vlastní pomoc pro jednotlivé uživatele služeb a vzhledem k jejich typu zdravotního postižení i pomoc pro jejich zákonné zástupce v poskytování jim potřebné péče, při obhajování jejich oprávněných zájmů a potřeb, při zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti jednotlivých uživatelů a to i s ohledem na porovnání možností uživatelů a jejich vrstevníků s obdobným zdravotním postižením, žijících například v domácím prostředí či samostatně. V teoretické rovině lze chápat smysl poskytovaných služeb jako změnu stálé závislosti uživatelů služeb sociální péče na závislost dočasnou a to s cílem vést a zdokonalit uživatele tak, aby byl schopen případného samostatnějšího návratu do společnosti.

Dalším významným smyslem poskytované péče je i zajistit rodičům či rodině stávajících uživatelů kvalitní péči o jejich dítě, i dospělého jedince či člena domácnosti v době, když se o něj nemohou postarat či vzhledem k charakteru vrozeného zdravotního postižení i v době, když již rodiče nebudou moci potřebnou rodinnou péči zajišťovat.

Naši klienti

Klientela domova je převážně heterogenní, kde převahu mají chlapci a mladí muži, ale kde své místo mají i děvčata v obdobném věku. Domov tak vytváří obvyklou demografickou křivku a snaží se tak co nejvíce přiblížit k obvyklému složení společnosti žijící mimo domov. Věková struktura je rozšířenější, Domov nabízí služby jak 11-ti letým, tak i starším, v současnosti až do 65 let a průměrný věk je kolem 40 let.

Domov pracuje jako otevřené zařízení rodinného typu, kde jsou klienti v několika menších skupinách, které se jak svoji činností, tak i svým zázemím a vybavením snaží vytvářet rodinné prostředí a pro své klienty i mnohdy nahrazující chybějící či nefunkční primární rodinu.

Koník

Základem na cestě k integraci do společnosti je snaha o co nejkvalitnější vybavení mentálně postiženého klienta potřebnými schopnostmi a dovednostmi k samostatnému životu. V rámci koncepce domova mají vybraní klienti možnost bydlení v samostatných bytech v rámci chráněného bydlení či práce v řadě chráněných provozních pracovišť.

Obec Lochovice se nachází v předhůří geografického komplexu Brdy, uprostřed krásné a turisticky hojně navštěvované krajiny v blízkosti říčky Litavky a pod úpatím památného vrchu Plešivce. Nachází se na trase mezi městy Zdice, Hořovice a Jince, a od dálnice D5 je ve vzdálenosti 12 km. Nedaleko od obce se nacházejí atraktivní místa jako jsou např. Koněpruské jeskyně, středověké hrady Karlštejn, Křivoklát, Točník, národní park Český kras a královská města Beroun, Žebrák i Hořovice.

Zřizovatel:
Hlavní město Praha
Adresa zařízení:
Lochovice 222, 267 51 pošta Zdice
Ředitel:
Mgr. Jaroslav Křivánek
Kapacita zařízení:
56 lůžek
Spádová oblast:
Praha, Středočeský kraj

Kontakt:

Sekretariát, telefonní ústředna:
311 516 194
Fax:
311 516 194
E-mail:
domov@dzp-lochovice.cz
Okolí naše domova

Aktuality

Prosinec 2018

 • 5.12. plavecké závody – Strakonice
 • 5.12. vánoční trhy – Beroun
 • 13.12. naše vánoční posezení s programem
 • 19.12. výlet vlakem za vánoční Prahou
 • 24.12. Štědrý den u nás
 • 31.12. Silvestr a konec roku u nás
všechny novinky »