Jak požádat o přijetí

Postup při přijímání žádostí o přijetí – jednání o nástupu nového klienta

  1. Vždy se upřednostňuje osobní jednání se žadatelem o péči a s jeho zástupcem – opatrovníkem.
  2. Doporučujeme se předem seznámit z dostupných informací s rozsahem možné poskytované péče v Domově Lochovice a s jeho možnostmi.
  3. Pro osobní návštěvu se připravte osobní doklady žadatele, jeho základní zdravotní komplikace, přehled medikace, rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu s posledním výměrem, rozhodnutí o přiznání výše příspěvku na péči, rodný list, doklady o svéprávnosti, o případném opatrovnictví a dále vše, co může více charakterizovat potřebnost pro poskytování pobytových sociálních služeb.
  4. Při prvním jednání v Domově je neformálně vedeno úvodní sociální šetření žadatele i jeho sociální i rodinné situace a je představován rozsah a možnosti zařízení .Součástí jednání je i zajištění prohlídky zařízení s výkladem možností Domova a s jeho organizací systému poskytované péče.
  5. V případě shody s dalším jednáním o přijetí žadatele do Domova jsou ze strany zařízení předány k vyplnění – osobní dotazník, dotazník o zdravotním stavu, dotazníky pro nastavení úrovně potřebné individuální péče, přehled doporučeného vybavení a oblečení žadatele, domácí řád, postup pro předkládání připomínek a stížností, přehled kalkulace za poskytované služby a upřesnění rozsahu dalších fakultativních služeb. 
  6. Po vrácení zpět vyplněných tiskopisů je ze strany Domova a jeho odborných zaměstnanců provedeno posouzení celkové situace a předpokladů žadatele pro možnost jeho přijetí do péče s následným vydáním vyjádření o výsledku přijímacího řízení a určení termínu možného nástupu. U žadatelů s bydlištěm mimo území Prahy zajistí organizace předložení žádosti o souhlas s přijetím žadatele s jiným bydlištěm na příslušný odbor Magistrátu hl.města Prahy.
  7. Dále je připravena k vzájemnému podpisu Smlouva o poskytování sociálních služeb v Domově Lochovice s tím, že ponejprve je sepisována na zkušební dobu v délce tří měsíců. Po jejím uplynutí je za účasti klienta a jeho případného zástupce-opatrovníka provedeno vyhodnocení této zkušební doby s možností na prodloužení smlouvy na dobu neurčitou.
  8. Následně je ze strany klíčového zaměstnance a klienta vypracován individuální plán poskytované péče.