Cílová skupina

Domov Lochovice nabízí a zajišťuje rozsah sociálních služeb se zaměřením 
 

 • osoby s mentálním postižením – převažující část
 • osoby s kombinovaným postižením – mentální a smyslové
 • osoby s kombinovaným postižením - mentální a tělesné

Služba je přednostně určena pro občany hlavního města Prahy, pouze v případě nenaplněné kapacity také ostatním občanům.

Jedná se o skupinu uživatelů, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace v důsledku svého zdravotního postižení, které je charakterizováno lehčím, středně těžkým či popřípadě těžkým stupněm mentální retardace a to v možnosti kombinace s případným dalším postižením v oblasti smyslové či motorické.
 

Celkové vybavení organizace je zaměřeno na osoby bez výraznějšího stupně motorického postižení, které jsou schopné samostatné chůze či chůze s dopomocí. Pracoviště a budovy jsou postupně dovybavovány a přizpůsobovány i pro osoby s výraznějšími motorickými obtížemi či imobilní.

 

Věková struktura uživatelů

 • 18-26 let
 • 27-64 let
 • 65-80 let
   
 

Uváděná spodní i horní hranice je pouze rámcová, kdy je zde po dohodě možnost poskytování péče i pro osoby ve věku od 15ti do 18ti let. Horní hranice je pouze administrativní, kdy uvedená hranice 80 let bohužel není až tak reálná s ohledem na statistická data pro dožití osob s uvedeným stupněm a druhem zdravotního omezení. 
V současnosti (rok 2024) je průměrný fyzický věk u klientů zařízení na hodnotě 50ti let, průměrná hodnota rozumového věku je ale mnohem nižší, kdy se celkově pohybuje v  rozmezí 5/6 let až do 12/15 let. Vzrůstající fyzický věk a projevy stárnutí u řady klientů postupně negativně ovlivňují jejich rozumovou úroveň.

Každý uživatel služeb – klient by měl

 • projevovat zájem a snahu o rozvoj své osobnosti
 • mít schopnost kolektivního soužití
 • splňovat kritérium spádové oblasti
 

Tyto služby nejsou určeny dle §36 vyhlášky č. 505 /2006 Sb.

 • osobám s psychiatrickou diagnózou vyžadující stálou odbornou péči
 • osobám, které jsou závislé na trvalé péči zdravotnického personálu nebo trvalé lékařské péči
 • osobám s akutní infekční nemocí
 • osobám s vytvořenou drogovou závislostí či s agresivními vzorci chování
 • osobám, které jsou nepřizpůsobivé k organizaci poskytující sociální služby
 

Zájemcům (žadatelům o službu), kteří nesplňují kritéria pro přijetí, jsou poskytnuty informace o kontaktu na jiné možné poskytovatele sociálních služeb.

Celý areál domova včetně vnitřních prostor je z bezpečnostních i zdravotních důvodů nekuřácký, a to pro klienty i odborné zaměstnance.

Cílová skupina