Poslání a cíle

Poslání organizace

Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice ve své činnosti navazuje na předcházející poskytování pobytových sociálních služeb, které od roku 1965 zajišťoval Ústav sociální péče Lochovice a to pro osoby se zdravotním postižením v rozsahu mentální retardace.

 

Posláním organizace je:

 • poskytovat sociální služby, které podporují běžný způsob života u osob s mentálním postižením a sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem a u kterých jejich situace vyžaduje stálou a pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při zajišťování jejich životních a osobních potřeb
 • zajišťovat těmto lidem pomoc a podporu při zvládání každodenních činností, nahradit jim domov, umožnit těm, kteří mají předpoklady k samostatnému životu, žít v přirozeném domácím prostředí a pomáhat jim při začleňování do společnosti
 • upevňovat a rozvíjet sebeobsluhu a pracovní dovednosti
 • pomáhat stávajícím zákonným zástupcům či opatrovníkům vést svůj vlastní rodinný život a zajišťovat i potřebnou péči o jejich nezletilého či zletilého potomka s výše uvedeným zdravotním postižením prostřednictvím Domova Lochovice

V návaznosti na tyto služby lze individuálně sjednat u stávajících klientů případné další doplňkové služby v rozsahu krátkodobých pobytů a péče např. při nepřítomnosti obvyklé pečující blízké osoby. Pro větší uspokojení individuálních potřeb klientů s vhodným zdravotním stavem, nabízí organizace podle kapacity i možnost využít samostatného bydlení a pracovních příležitostí v areálu poskytovatele. Organizace tak svými službami vytváří systém sociální péče při začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti i regionu.

 
Start


cíle organizace

Vzhledem k situaci, kdy postupně plynule, podle možností klientů a hlavně podle možností jejich rodičů či zákonných zástupců se o ně dostatečně i kvalitně postarat, docházelo a dochází ke změně původní péče v rozsahu týdenního stacionáře na stálou péči v rozsahu domova pro osoby se zdravotním postižením, jsou následující části veřejného závazku poskytovatele totožné pro obě poskytované sociální služby:
 
 • podporovat samostatnost v rozhodování o způsobu a stylu vlastního života klientů, a to ať už v rodině nebo u poskytovatele sociálních služeb
 • vytvářet a zajišťovat prostředí, co nejvíce podobné běžnému životu – ubytování, stravování, zajištění hygieny, trávení volného času, pracovní možnosti, partnerské vztahy
 • podporovat klienty při vytváření a plnění jejich osobních cílů
 • vést klienty k uvědomění si vlastní hodnoty, začlenění do společnosti a k dodržování obvyklých společenských a etických zásad
 • poskytovat klientům kvalitní, odborné a bezpečné služby prostřednictvím zaměstnanců s odpovídajícím stupněm předepsaného vzdělání, které si budou pravidelně zvyšovat v rámci dalšího sebevzdělávání a účastí v odborných kurzech
 • prohlubovat a zdokonalovat odbornou péči na základě uplatňování „Standardů kvality sociálních služeb“ v praxi
 • dosáhnout maximální spolupráce a vzájemného respektu se zákonnými zástupci či opatrovníky klientů a stát se tak rovnocenným partnerem v péči o klienta
 • pomáhat klientům prosazovat svá práva a potřeby a zároveň je vést k odpovědnosti za plnění svých povinností