Poskytované služby

 

Výčet základních činností poskytovaných sociálních služeb je dán zákonem č.108/2006 Sb., který stanovuje základní okruh sociálních činností, které se v zařízeních pro zdravotně postižené realizují.

Základní rozsah služeb

Domov Lochovice poskytuje služby sociální péče v rozsahu pobytových služeb s převážně stálým celoročním a týdenním provozem. V rámci těchto služeb podle požadavku zajišťujeme uživateli:
 

 • ubytování v jedno až třílůžkových pokojích
 • celodenní stravování v rozsahu předem domluvené hodnoty stravovacích nákladů
 • pomoc při osobní hygieně
 • pomoc při každodenním zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím v regionu
 • výchovné, vzdělávací, aktivizační či rehabilitační aktivity, případně sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, zájmů a obstarávání osobních záležitostí
 • příprava ve cvičných bytech k samostatnému životu mimo Domov
 

Vzhledem k právnímu postavení většiny stávajících uživatelů, je pro nás důležité, abychom tyto služby zajišťovali ve spolupráci a v kontaktu se stávajícími zákonnými zástupci uživatelů služeb.
 

 

Volitelné služby individuálně vybrané klientem

Domov Lochovice dále nabízí pro uživatele služeb možnost individuálního ekonomického servisu, který zahrnuje pomoc při zvládání poukazování finančních prostředků v rámci sociálních dávek (invalidní důchod, příspěvek na péči, atd.) s úhradou nákladů za čerpané služby, nakupování oblečení, obutí a dalších potřeb podle osobní představy klientů.

V rámci systému fakultativních služeb dále nabízíme velký rozsah služeb v rozsahu

 • rehabilitačních terapií ve vlastním zařízení
 • pomoc při doprovodu klientů na cestách do zařízení a zpět k rodičům, či na zdravotní ošetření
 • kadeřnické služby, pedikúra
 • herny s výpočetní technikou
 • zapůjčení sportovního nebo rehabilitačního vybavení
 • zapůjčení televizí, PC a další techniky
 • hipoterapie
 • rehabilitační terapie podle doporučení odborných lékařů
 • doprovod klientů na sportovní či kulturní akce
 • pomoc při zprostředkování pracovních činností mimo areál u externích firem
 • zajištění cestování a individuální či skupinové dopravy podle zájmu uživatelů
 

Rozsah fakultativních služeb je aktualizovanou přílohou vypracované Smlouvy o poskytnutí sociálních služeb, kterou se uzavírá s každým klientem – uživatelem poskytovaných služeb.
 
Zdravotní péči zajišťujeme prostřednictvím veřejného zdravotnického systému, který reprezentuje praktický lékař, obvodní lékař, dětský lékař, psychiatr, neurolog, rehabilitační lékař, psycholog a případní další specialisté.
Vlastní výkon potřebné ošetřovatelské péče pod vedením uvedených lékařů je zajišťován prostřednictvím všeobecných sester, zaměstnankyň Domova.
 

DOPLŇkové AKTIVITY PRO KLIENTY

Organizace zajišťuje pro své klienty řadu dalších aktivit a činností, které doplňují poskytovaný soubor vymezených sociálních služeb.
 

Dílny a provozní pracoviště klientů

Jedná se o provoz truhlářské dílny, kde vybraní klienti podle svého zájmu a zdravotních předpokladů vykonávají truhlářské činnosti ve prospěch svůj i domova (výroba upomínkových předmětů, dárků, rámování obrázků, vnitřní interiérové práce, výroba či oprava dřevěného vybavení a nábytku). Dále keramické dílny či dílny pro ruční výrobu dárků a předmětů. Klienti se na provozních pracovištích v rámci Domova podle svého zájmu a možností zapojují do samostatné práce pod dohledem v prádelně, žehlírně, při úklidu, při přípravě stravy a mytí nádobí, dále do jednodušších stavebních a údržbářských prací a práce v rámci péče o zvířata na zoofarmě. Někteří klienti za výkon své práce mají možnost získávat i finanční odměny.

Samostatné bydlení 

Pro nejvyspělejší klienty, kteří mají odpovídající zdravotní a psychický stav, nabízíme možnost samostatného bydlení v rámci vlastního bydlení v rekonstruovaných ubytovacích jednotkách na budově E a to včetně možnosti na život v partnerském vztahu.

Vzdělávání a sport

V rámci poskytovaného systému sociální péče Domov úzce spolupracuje se Základní školou v Žebráku, kam klienti s odpovídajícím věkovým rozpětím dojíždějí za speciálním vzděláváním. Vedle této vzdělávací externí činnosti Domov zajišťuje vlastní formu vzdělávání a upevňování získaných vědomostí a dovedností v rámci „trivia“, pomocných, rehabilitačních či praktických tříd, na které navazuje rozsáhlá zájmová činnost. Klienti mají možnost využívat celodenní provoz počítačové herny s přístupem na internet, pro sportovní vyžití je k dispozici sportovní vybavení pro letní či zimní sporty a sportování ve vlastních tělocvičnách. Vzhledem k věku klientů je o tyto aktivity z jejich strany aktivní a spontánní zájem.

Pobyty

Na rozsáhlou činnost zdravotně rehabilitačního provozu navazuje pořádání rehabilitačních a rekondičních pobytů. Ty zajišťujeme podle zájmu a finančních možností klientů a Domova celoročně v České republice i v přímořských či horských destinacích okolních států.

Podpůrné služby

Nabízíme možnost nácviku osobní asistence, činnost sportovního klubu, celkového poradenství v rámci sociálních a zdravotně rehabilitačních služeb pro své klienty, jejich rodiče i osoby mimo domov. V rámci doplňkové činnosti vlastními prostředky zajišťujeme autobusovou či mikrobusovou přepravu klientů.


Pro podporu ekonomické stability klientů nabízíme vyřízení propagačních a inzertních služeb.

Truhlářská dílna
Keramické dílny
Počítačová herna