Poskytované služby

 

Výčet základních činností poskytovaných sociálních služeb je dán zákonem č.108/2006 Sb., který stanovuje základní okruh sociálních činností, které se v zařízeních pro zdravotně postižené realizují.

Základní rozsah služeb

Domov Lochovice poskytuje služby sociální péče v rozsahu pobytových služeb s převážně stálým celoročním a týdenním provozem. V rámci těchto služeb podle požadavku zajišťujeme uživateli:
 

 •  ubytování v jednolůžkových či dvojlůžkových pokojích s vlastním či společným sociálním zázemím, včetně možností ubytování ve cvičných bytech
 • celodenní stravování v rozsahu předem domluvené hodnoty stravovacích nákladů
 • pomoc při osobní hygieně
 • pomoc při každodenním zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím v regionu
 • výchovné, vzdělávací, aktivizační či rehabilitační aktivity, případně sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, zájmů a obstarávání osobních záležitostí
 • příprava ve cvičných bytech k samostatnému životu mimo Domov
 

Vzhledem k právnímu postavení většiny stávajících uživatelů, je pro nás důležité, abychom tyto služby zajišťovali ve spolupráci a v kontaktu se stávajícími zákonnými zástupci uživatelů služeb.
 

 

Volitelné služby individuálně vybrané klientem

Domov Lochovice dále nabízí pro uživatele služeb možnost individuálního ekonomického servisu, který zahrnuje pomoc při zvládání poukazování finančních prostředků v rámci sociálních dávek (invalidní důchod, příspěvek na péči, atd.) s úhradou nákladů za čerpané služby, nakupování oblečení, obutí a dalších potřeb podle osobní představy klientů.

V rámci systému fakultativních služeb dále nabízíme velký rozsah služeb v rozsahu

 • rehabilitačních terapií ve vlastním zařízení
 • pomoc při doprovodu klientů na cestách do zařízení a zpět k rodičům, či na zdravotní ošetření
 • kadeřnické služby, pedikúra
 • herny s výpočetní technikou
 • možnost využívání několika dílen a pracovišť pro pracovní terapie klientů (rukodílna, keramická, truhlářská,...)
 • zapůjčení sportovního nebo rehabilitačního vybavení
 • zapůjčení televizí, PC a další techniky
 • hipoterapie
 • rehabilitační terapie podle doporučení odborných lékařů
 • doprovod klientů na sportovní či kulturní akce
 • pomoc při zprostředkování pracovních činností mimo areál u externích firem
 • zajištění cestování a individuální či skupinové dopravy podle zájmu uživatelů
 

Rozsah fakultativních služeb je aktualizovanou přílohou vypracované Smlouvy o poskytnutí sociálních služeb, kterou se uzavírá s každým klientem – uživatelem poskytovaných služeb.
 
Zdravotní péči zajišťujeme prostřednictvím veřejného zdravotnického systému, který reprezentuje praktický lékař, obvodní lékař, dětský lékař, psychiatr, neurolog, rehabilitační lékař, psycholog a případní další specialisté.
Vlastní výkon potřebné ošetřovatelské péče pod vedením uvedených lékařů je zajišťován prostřednictvím všeobecných sester, zaměstnankyň Domova.
 

DOPLŇkové AKTIVITY PRO KLIENTY

Organizace zajišťuje pro své klienty řadu dalších aktivit a činností, které doplňují poskytovaný soubor vymezených sociálních služeb.
 

Dílny a provozní pracoviště klientů

Jedná se o provoz truhlářské dílny, kde vybraní klienti podle svého zájmu a zdravotních předpokladů vykonávají truhlářské činnosti ve prospěch svůj i domova (výroba upomínkových předmětů, dárků, rámování obrázků, vnitřní interiérové práce, výroba či oprava dřevěného vybavení a nábytku). Dále keramické dílny či dílny pro ruční výrobu dárků a předmětů. Klienti se na provozních pracovištích v rámci Domova podle svého zájmu a možností zapojují do samostatné práce pod dohledem v prádelně, žehlírně, při úklidu, při přípravě stravy a mytí nádobí, dále do jednodušších stavebních a údržbářských prací a práce v rámci péče o zvířata na zoofarmě. Někteří klienti za výkon své práce mají možnost získávat i finanční odměny.

Samostatné bydlení 

Pro vybrané klienty s nízkou formou podpory další osoby, a kteří mají odpovídající zdravotní a psychický stav, nabízíme možnost samostatného bydlení v rámci vlastního bydlení v bytech s příslušenstvím i kuchyňkou na budově E a B v areálu Domova Lochovice. Zde mají možnost žít prakticky samostatný osobní život s nižší formou dohledu a kontroly, podílet se na svém druhu stravování a trávení volného času podle své volby. 

Vzdělávání a sport

V rámci poskytovaného systému sociální péče Domov aktivně nabízí klientům procvičování a upevňování dříve získaných vědomostí a dovedností v rámci "trivia" pro další rozvíjení možnosti či dispozic rozumového vývoje v rozsahu základů čtení, psaní či opisování a počítání. Velká váha je zde věnována i rozmluvám s klienty s cílem procvičovat a rozšiřovat jejich slovní zásobu, možnosti správné artikulace a redukce projevů špatné či nedostatečně srozumitelné výslovnosti. 
 

Pobyty

Na rozsáhlou činnost zdravotně rehabilitačního provozu navazuje pořádání týdenních rehabilitačních či rekondičních pobytů. Ty zajišťujeme podle zájmu a finančních možností klientů a organizace v průběhu celého roku jak v České republice, tak i s možností zejména letních pobytů u moře nebo na slovenských horách.

Podpůrné služby

Nabízíme možnost nácviku osobní asistence, činnost sportovního klubu, celkového poradenství v rámci sociálních a zdravotně rehabilitačních služeb pro své klienty, jejich rodiče i osoby mimo domov. V rámci doplňkové činnosti vlastními prostředky zajišťujeme autobusovou či mikrobusovou přepravu klientů.

Opatrovníkům našich klientů nabízíme naši účast (ředitel či sociální pracovník) při jednání na úřadech, zejména při soudních přezkumech svéprávnosti a návazných řešení opatrovnictví, kdy nabízíme srozumitelnou pomoc a podporu, či i případné zastupování při jednáních opatrovnických soudů.


 

Truhlářská dílna
Keramické dílny
Počítačová herna